ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КДЕМЗ»

(код за ЄДРПОУ 19130857)

 

            Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (надалі – Товариство),  яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10.04.2014р. о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енергетика.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013рік.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків за 2013 рік.

9. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

10. Обрання членів наглядової ради.

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради .

12.Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

            Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах буде проводитись 10.04.2014 р. з 9 години 00 хвилин до 9 години 55 хвилин  за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів.

                Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 04.04.2014 р.

                Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного до дати проведення загальних зборів  за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, кабінет голови правління Товариства,  у робочі дні у робочі години з 9 до 16 години;  у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Товариства Пшеченко О.Г. Довідки за телефоном  044-417-71-85.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства,     тис. грн.

Найменування показника

Період

звітний

2013

попередній

2012

Усього активів

88649

88373

Основні засоби

76892

80598

Незавершені капітальні інвестиції

0

0

Запаси

281

5

Сумарна дебіторська заборгованість

2408

4047

Грошові кошти та їх еквіваленти

8249

3088

Нерозподілений прибуток (збиток)

(44)

955

Власний капітал

70053

70053

Статутний капітал

3500

3500

Довгострокові зобов'язання

12966

12966

Поточні зобов'язання

2174

899

Чистий прибуток (збиток)

(999)

(3806)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14000000

12979314

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

19

17

 

Наглядова рада

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа